INVENTURA URBANISMU 2013 | tisková zpráva

4. KONFERENCE INVENTURA URBANISMU 2013
„Jak zadávat územní plány?“

Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT uspořádal ve dnech 29. a 30.12. 2013 pracovní a programovou konferenci Inventura urbanismu 2013 na téma zadávání územních plánů. Jednalo se o čtvrtý ročník konference Inventura urbanismu, která se zabývá aktuálními tématy v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel. Konference probíhala na půdě Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Záznam z IU 2013 naleznete na youtube.

(foto: Jan Trejbal)

Programová rada:
doc. Ing. arch. Jan Jehlík, JUDr. PhDr. Jiří Plos, Ing. arch. Petr Hlaváček, doc. Ing. arch. Irena Fialová

Cíl
Hlavním cílem letošního ročníku bylo představit výstupy 1. fáze výzkumného projektu „Metodika zadávání územních plánů, programový projekt Hl.m.P 2013 – 15“, který je zpracováván v rámci Programu výzkumu, vývoje a inovací Hlavního města Prahy „Vztah rozvoje měst a přípravy územně plánovací dokumentace“ Fakultou architektury ČVUT. Současně byla v rámci konference vytvořena platforma pro okamžité reflexe uvedeného výzkumu.

Téma
Základním tématem výzkumného programového projektu je vztah plánování, stavění a rozvoje města. Jedná se o výzkum nástrojů plánování a jejich vztahu na jedné straně k zadávání územního plánu, na druhé straně k reálnému řízení a budování města a k cílům jeho rozvoje. Jinak řečeno, jde o výzkum vazeb mezi dynamikou rozvoje města a statičností územního plánu v době velkých a nepředpokládatelných sociálních akcelerací, vědeckých inovací či kulturních proměn. Otázkou je, jak dosáhnout stability plánu i města jako výsledku jejich adaptability.

Teze
1. Jak zadat a jak a co kontrolovat („místa rozhodnutí“, „cost-benefit“ apod.)?
2. Jaké jsou znaky kvalitního sídla?
3. Jaké jsou plánovací nástroje kvalitního rozvoje sídla?
4. Co je to kvalitní plán?
- jak vypadá zodpovězení otázek v zadání?
- jak vypadá komplexní informace?
- jak se ověřuje právní relevance (nárokovost, vymahatelnost apod.)?
5. Kde jsou omezení plánu (k čemu je a k čemu není tento nástroj)?

Průběh
V rámci prvního dne konference byla představena Závěrečná zpráva z 1. fáze výzkumu. Zde byly popsány organizační principy a proces zpracovávání, byly souhrnně představeny metody, přístupy a dílčí výstupy týmů a byla prezentována klíčová témata pro další fázi. Kromě toho byly představeny webové stránky výzkumu (https://vp.fa.cvut.cz/) a slovník na bázi wikipedie (https://vp.fa.cvut.cz/slovnik) zpracovávající klíčové pojmy a kategorie urbanismu a rozvoje sídel.

Během prvního i druhého dne konference proběhly tři panelové diskuze na témata
1. město, 2. plán, 3. zadání, s tím, že v rámci nich byly reflektovány podstatné otázky z výzkumu. Výstupy panelů budou podkladem pro další fázi výzkumu.
Mimo jiné byly vzneseny následující otázky a v rámci nich byla formulována i podstatná témata.

Jaké jsou chybějící hodnoty či parametry či atributy našich měst v kontextu současného a budoucího vývoje (viz „krásné a obytné město“)?
Kde jsou a v čem spočívají klíčové momenty a hybné síly rozvoje našich měst, v celém spektru od každodenních po dlouhodobé akty?
Kde jsou příčiny slabé či neúčinné implementace odborných znalostí do reálného života
Jak si poradit s rozporem přirozeně dynamického rozhodování v území a přirozeně statického charakteru plánů (včetně dlouhých period jejich vzniku)?
Jaké lze zadat konkrétní požadavky na územní plán, kromě těch obecných?
Jakou mají vazbu zadání na další dokumenty obce a na soudobé tendence?

Přednášející:
Doc. Ing. arch. Jan Jehlík, JUDr. PhDr. Jiří Plos, doc. Ing. arch. Irena Fialová, doc. Ing. akad. arch. Jiří Klokočka

Panely
1. panelová diskuze – MĚSTO
Panelisté: Ing. arch. Petr Hlaváček (moderátor), Ing. Radmila Fingerová, Prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel, Ing. arch. Ivan Nosek, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Václav Škarda, Ing. arch. Jiří Poláček
Předmětem prvního panelu byla rozprava o obecném popisu sídla; popis základních způsobů uspořádání a využívání. Součástí rozpravy byla identifikace problémů a náměty k řešení.

2. panelová diskuze – PLÁN
Panelisté: doc. Ing. arch. Radek Kolařík (moderátor), JUDr. PhDr. Jiří Plos, RNDr. Milan Svoboda, Prof. Ing. arch. Karel Maier, Ing. arch. Milan Körner, CSc, Ing. arch. Matyáš Sedlák, Ing. arch. Pavla Kordovská, Ing. arch. Petr Kordovský
Předmětem druhého panelu byla rozprava o nástrojích politických (vize, strategie, programy), právních a správních (legislativa, rozhodování), ekonomických a finančních (majetek, investice, finance veřejné a soukromé), věcných a odborných, informačních a vzdělávacích. Součástí rozpravy byla identifikace problémů a náměty k řešení.

3. panelová diskuze – ZADÁNÍ
Panelisté: doc. Ing. arch. Irena Fialová (moderátor), Ing. arch. Michal Bartošek, prof. Ing. arch. Robert Votický, D. Arch., Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., doc. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Jaroslav Zima, doc. Ing. arch. Miroslav Cikán
Předmětem třetího panelu byla rozprava o zadání územního plánu, a o tom, jak se jednotlivé úrovně/vrstvy „metastruktura/struktura/infrastruktura“ v zadání projevují, jak ovlivňují jeho tvorbu, projednávání a využití pro další postup pořizování územně plánovací dokumentace. Součástí rozpravy byla identifikace problémů a náměty k řešení.

Konference Inventura urbanismu pravidelně pořádaná Ústavem urbanismu FA ČVUT v Praze pod záštitou České komory architektů. Záznamy letošních vystoupení budou od prosince 2013 k dispozici na webových stránkách – www.inventuraurbanismu.cz

Témata výzkumu:
Z první fáze výzkumu vzešla mimo jiné tato aktuální témata:

MĚSTO
- vize rozvoje
- vážné téma restrukturalizace, sanace a regenerace
- udržitelná kvalita všech parametrů prostředí
- zajištění prosperity, nabídka pracovních příležitostí
- vzájemné vazby finančního, strategického a prostorového plánování
- financování provozu a rozvoje sídla
- strategická pozemková politika města
- zodpovědnost v rámci procesů
- kvalifikace zástupců veřejné správy
- aktivní role města vůči investorům
- efektivní a použitelné toky informací, kontrola změn v území
- aktivity pro opravdu veřejné projednávání
- způsoby ochrany přírodních území
- způsoby ochrany urbanistických hodnot
- postavení sídla v rámci většího celku, suburbánní rozvoj
- intenzita a dostřednost regionů
- stagnace a úpadek středně velkých měst
- dopravní stavby v rámci systému
- hranice a rozhraní sídla
- kompoziční kvality, měřítko
- zbytkové plochy
- nadhodnocená pozice infrastruktury
- pěší město, prostupnost, veřejný prostor, parter
- krajinná síť, nové typy zeleně
- panelová sídliště

PLÁN
- úloha osobního tvůrčího aktu ve vztahu k systémovému řešení
- vazba mezi vizí a krátkými horizonty konkrétního rozvoje
- vazby všech úrovní plánů, absence regulačních plánů
- vztah informace a měřítka plánu a velikosti a typu sídlení jednotky
- vztah plánu a typu investic a záměrů
- ekonomická analýza veřejných a neveřejných investic
- závaznost plánu pro obec a pro stavebníka
- zpřesnění role územního plánu a jeho omezení
- srozumitelnost a orientace
- prezentace a komunikace
- výklad plánu, výklad práva, pravidla pro rozhodování
- nejasné vazby na „nadřazenou dokumentaci“, subsidiartita
- iniciační rovina plánu, nástroje proaktivní politiky
- přístup k informacím dle povahy aktéra, vzájemné sdílení informací
- kontinuita a stabilita, změny hodnot nemovitostí
- hierarchické vazby dokumentací všech měřítek (garance služeb)
- práva a zodpovědnost dotčených orgánů, rovná pravidla jednání
- skladebné a typologické jednotky, rozhraní ploch a rozhodování na něm
- infrastruktura jako součást fyzické struktury a „metastruktury“
- organizace a plánování veřejných prostorů
- kompozice, městská silueta
- vazby na oborové dokumentace a plány
- definice podmínek pro nezastavěné území
- metody pro vnitřní periferie a pro regeneraci stávajících území

ZADÁNÍ
- zadání jako kontrolní mechanizmus pro výstup a implementaci plánu
- koncepce rozvoje, analýzy a urbanistická studie jako podklad
- jasná formulace požadavků a vstupních podmínek
- úplnost podkladů (relevantních vstupů)
- dostatečná identifikace hodnot, definování limitů sídla
- dostupnost a využitelnost informací
- koordinace se sousedními obcemi a v rámci regionu
- podrobnost a odbornost dokumentu
- odbornost pořizovatele
- účast veřejnosti na zadání
- aktivní spolupráce s investory
- relevantní informace o proměnách chování v sídle