INVENTURA URBANISMU 2014

„PROČ A NAČ SE PTÁT?“
Metodika zadávání územních plánů velkých měst

KONFERENCE | 28. 11. 2014 | FA ČVUT Praha

TISKOVÁ ZPRÁVA – RESUMÉ (*doc): TZ Inventura urbanismu 2014
FOTOGALERIE IU2014 ZDE

UI-LOGOTYP-2014

Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel.

POZVÁNKA KE STAŽENÍ (*pdf): iu2014_pozvanka
TISKOVÁ ZPRÁVA – ANONCE KE STAŽENÍ (*pdf): tisková zpráva
PLAKÁT KE STAŽENÍ (*pdf): iu2014_poster
PROGRAM IU2014 (*pdf): IU2014_program

IU2014 byla přenášena online.
Záznam bude k dispozici během ledna na www.inventuraurbanismu.cz

Konference se vždy věnuje převážně otázkám současného plánování a jeho vazeb na reálné stavění a pozitivní rozvoj měst. Na základě pokládání otázek vznikla INVENTURA URBANISMU jako cyklus intenzivních setkání, platforma, jejímž smyslem je periodicky mapovat stav urbanismu v Česku a usnadnit tak reflexi oboru.

Uplynulé ročníky nesly tyto podtituly:

IU 2010: O co opravdu jde?
IU 2011: Co je to vlastně město?
IU 2012: Jak plánovat město? Tendence, metody, přístupy.
IU 2013: Jak zadávat územní plány?

Letošní ročník se věnuje závěrečným výstupům výzkumu v oblasti aktuálních tendencí v plánování a rozvoji měst ve vztahu k zadávání územních plánů.

Na konci roku 2012 vyhrála Fakulta architektury jako reprezentant Českého vysokého učení technického v Praze jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na programový projekt Hlavního města Prahy na téma:

„Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města.“

Jedná se o tříletý výzkum (únor 2013 – březen 2015) týkající se problému kvalitního zadávání územních plánů velkých měst v soudobých podmínkách jejich rozvoje.

Smyslem výzkumu je ověření procesů a relevantních nástrojů územního plánování ve vztahu k zadávání územního plánu. Jde především o ověření z hlediska jejich smyslu a účelu, tedy – mimo jiné – z hlediska vhodnosti jejich stávajícího právního ukotvení.

Hlavním řešitelem je doc. Ing. arch. Jan Jehlík, v týmu hlavního řešitele jsou JUDr. PhDr. Jiří Plos, doc. Ing. arch. Radek Kolařík, Ing. arch. Petr Hlaváček, doc. Ing. arch. Irena Fialová, Ing. Radmila Fingerová a zaměstnanci a doktorandi Ústavu urbanismu FA ČVUT. Dalšími řešiteli (vedoucími týmů) jsou Ing. arch. Milan Körner (tým 1), Ing. arch. Jan Sedlák a Ing. arch. Ivan Plicka, CSc. (tým 2), doc. Ing. arch. Michal Kohout (tým 3), Ing. arch. Tomáš Prouza a Ing. arch. Jaroslav Zima (tým 4), prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. (tým 5). Kromě toho jsou řešiteli dílčích částí další významní čeští architekti a to jak z řad pedagogů FA ČVUT, tak z řad externích odborníků. Konzultanty jsou Ing. arch. Ivan Nosek, RNDr. Milan Svoboda, prof. Ing. arch. Robert Votický, prof. Ing. arch. ir. Zdeněk Zavřel a Ing. arch. akad. arch. Jiří Klokočka.

Vzhledem k tomu, že konstruktivně systémový přístup k požadavkům na územní plán je dlouhodobě a široce zkoumán a je víceméně dokonán („funkční systémy“ + „limity“) a vzhledem k tomu, že paradigmata rozvoje sídel procházejí v současné době významnými změnami, je zřejmé, že forma územních plánů, resp. územně plánovacích procesů, se musí přizpůsobit aktuálním tématům. Hledání aktuální formy plánu a jeho zadání proto vychází z těchto otázek:

  • jaká jsou klíčová témata kvalitního rozvoje města?
  • jakými prostředky je lze naplňovat (nástroje, občané, instituce)?
  • jak zadat a podmínit smysluplný zrod těchto prostředků v rámci kontinuálního procesu vyhodnocování a aktualizace

Chceme nalézt správné zadání územního plánu města. Ptáme se tedy na požadavky na zadání. Proto se musíme ptát na požadavky na rozvoj města, na požadavky na plán tohoto rozvoje a na požadavky na rozhodování o tomto rozvoji. Cílem je: aktuální dobře strukturovaná informace (data+politika) + srozumitelně formulované principy (objekty+atributy) + jasná pravidla dohadování (subjekty + role/pozice). V zadání je třeba určit či stanovit:

  • správný způsob popisu města v kontextu územního plánování
  • metody identifikace a analýzy problémů a záměrů
  • metody průmětu témat do územního plánu
  • principy struktury plánu, jeho stavby z hlediska významovosti a výkladu
  • základní vztažné elementy plánu a jejich definování a vymezení
  • relevantní atributy vztažných elementů a informace k nim vztažené
  • způsob výkladu uvedených informací

V rámci jednodenní konference bude představena struktura a obsah závěrečných výstupů projektu a publikací, budou popsány organizační principy a proces zpracovávání, budou souhrnně představeny metody a výstupy jednotlivých týmů. Na dopolední prezentaci hlavního týmu navážou odpoledne přednášky a diskuze ostatních týmů na klíčová témata. Poznatky z konference budou využity jako zpětná vazba pro dokončovací práce na nové metodice zadávání územních plánů velkých měst.

Termín:
28. 11. 2013 (pátek)
Dopoledne: zpráva hlavního řešitele
Odpoledne: přednášky a diskusní panely řešitelských týmů

Místo:
Fakulta architektury ČVUT v Praze
přednáškový sál Kotěra, č. 105 (300 lidí) a zasedací místnost č. 152-153 (50 lidí)

Programová rada:
Jan Jehlík, Petr Hlaváček, Jiří Plos, Irena Fialová, Jakub Filip Novák, Filip Landa, Edita Lisecová, Kateřina Richtrová

Přednášející:
Doc. Ing. arch. Jan Jehlík, JUDr. PhDr. Jiří Plos

Účastníci odpoledních prezentací autorských výstupů:
Ing. arch. Milan Körner, Ing. arch. Jan Sedlák, Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., doc. Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Tomáš Prouza, Ing. arch. Jaroslav Zima, prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. a další členové výzkumných týmů.

Více informací o IU: www.inventuraurbanismu.cz
REGISTRACE PROBÍHÁ ZDE