PRAŽSKÁ TECHNIKA | ZPRÁVA

Rozvoj města a územně plánovací dokumentace
Pražská technika | 05/2013

untitled

Na konci roku 2012 vyhrála Fakulta architektury jako reprezentant ČVUT jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na programový projekt Hlavního města Prahy „Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování
fenoménu obrazu města“.

Hlavním řešitelem je doc. Ing. arch. Jan Jehlík se svým týmem, vedoucími týmů jsou další osobnosti Fakulty architektury, řešiteli dílčích částí jsou další významní čeští architekti jak z řad pedagogů FA, tak externích odborníků. Zásadní vizí projektu je vytvoření metodického postupu zadávání územních plánů vzešlé z širokého výzkumu aktuálních projevů a zásadních tendencí rozvoje českých měst v evropském kontextu. Smyslem výzkumu je ověření procesů a relevantních nástrojů územního plánování ve vztahu k zadávání územního plánu. Jde především o ověření z hlediska jejich smyslu a účelu, tedy z hlediska vhodnosti jejich stávajícího právního ukotvení. Základním tématem je vztah plánování, stavění a rozvoje města. Jde o výzkum vazeb mezi dynamikou rozvoje města a statičností územního plánu v době velkých a nepředpokládatelných sociálních akcelerací,
vědeckých inovací či kulturních proměn.

Principem bude intenzivní strukturovaná spolupráce interního výzkumného pracoviště univerzity (Výzkumné centrum Fakulty architektury ČVUT) v synergii s jednotlivými ústavy fakulty a v součinnosti s externími renomovanými profesionály v oboru. Formátem pro sdílení různorodých názorů a pojetí budou řízená diskuzní fóra s expertními vyhodnoceními. Výzkum bude principiálně vycházet z platné legislativy. Tam, kde se budou výsledky výzkumu od platné legislativy průkazně odchylovat, budou tyto odchylky dostatečně zdůvodněny a budou navrženy legislativní změny.

Pražská technika
5/2013, listopad 2013, 15. ročník
České vysoké učení technické v Praze