Výzkum Praha:Slovník

Z Výzkum Praha
Přejít na: navigace, hledání

METODIKA ZADÁVÁNÍ ÚZEMNÍCH PLÁNŮ


slovník Metropolitního plánu | slovník JJ - tabulka | slovník JP - vybrané pojmy k územnímu plánování
| ... A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Obsah

[editovat] A

VZOR - POJEM
Areál

[editovat] B

BID
Blok

[editovat] C

Centrum
Čára
Činnost
Činnosti duchovní
Činnosti obchodní
Čtvrť

[editovat] D

Děj
Developer
Dominanta
Dům
Dynamika rozvoje obce

[editovat] E

Ekumena
Enviromentální indikátory
Extravilán

[editovat] F

[editovat] G

Genius loci
Gentrifikace

[editovat] H

Hladina záplavy
Hodnoty
Horizont
Hranice
Hřbitov

[editovat] CH

Charakter

[editovat] I

Infrastruktura
Intravilán

[editovat] J

[editovat] K

Katastr tereziánský
Koridor
Krajina
Krajina lesní
Krajina obdělávaná
Krajina obhospodařovaná
Krajina příměstská
Krajina přírodní
Krajinná ekologie
Krajinná matrice
Krajinný celek
Krajinný ráz
Krajina příměstská
Krajina nelesní
Krajina zemědělská
Krajinné území
Krajinný typ
Kulturní hodnoty území
Krajina zemědělská
Krajinné území
Kvalita prostředí

[editovat] L

Les
Lesopark
Limity
Linie
Lokalita

[editovat] M

Megablok/Makroblok
Město
Město kolonizační
Město lineární
Městská čtvrť
Městská krajina
Měřítko
Metastruktura
Metropole
Metropolitní plán
Mikroregion
Místo
Morfologie

[editovat] N

Nábřeží
Náměstí
Nezastavitelné plochy

[editovat] O

Obec
Obraz města
Obzor
Ochrana krajiny
Ochrana krajinného rázu
Ochrana před povodněmi
Ochrana přírody a krajiny
Ochrana přírody
Ochrana veřejných zájmů v území
Ochranné pásmo zvláště chráněného území
Opatření obecné povahy

[editovat] P

Památný strom
Parcela
Park
Park přírodní
Parter
Periferie
Plánování krajiny
Plocha
Plocha nadmístního významu
Plužina
Pohledový horizont
Potenciál
Pozemek
Prázdno
PROBLÉM
Proces
Produkce
Produkce nerušící
Proluka
Prostor
Prostor polosoukromý
Prostor poloveřejný
Prostranství
Prostupnost území
Prostupnost extravilánem
Prstenec
Předměstí
Příměstí

[editovat] Q

[editovat] R

Regulační plán
Regulativy využití a uspořádání území
Rekreace aktivní
Rekreace aktivní
Rekreace pasivní
Rekreace přírodní
Reliéf
Režim
Riziko
Rozhraní
Rozmezí
Rozvoj
Rozvojová lokalita
Rozvojová území
RURÚ
Řeka

[editovat] S

Satelit
Sídliště
Sídlo
Soukromý prostor
Stabilizovaná lokalita
Stabilizované území
Strategická spojnice
Strategický koridor
Strategie rozvoje města
Stromořadí
Struktura
Struktura sídelní
Struktura lokality
Struktura prostorová

[editovat] T

Topografie
Topologie
Transformační lokalita
Transformační území
Typologie

[editovat] U

ÚAP
Udržitelný rozvoj
Účel užívání
Ulice
Uliční čára
Uliční prostor
Uliční průčelí
Urbánní území
Území nezastavěné
Území nezastavitelné
Území obytné
Území zastavěné
Území zastavitelné
Uzemní plán

[editovat] V

Venkov
Veřejná prostranství
Veřejná vybavenost
Veřejně prospěšná stavba
Veřejný prostor
Veřejný zájem
Vnější město
Vnitřní město

[editovat] W

[editovat] X

[editovat] Y

[editovat] Z

Zadání územního plánu
Zadávací studie
Zahrada
Záplavové území chráněné
Zastavěné / nezastavěné území
Zastavitelné plochy
Zastavitelné plochy
Zastavitelné území
Zátěž území
Zastavovací studie
Zeleň
Životní prostředí