PROJEKT

PROGRAMOVÝ PROJEKT HL.MP 2013 – 15 / SKHP 201211223/MHMPP05SMPIF

Na konci roku 2012 vyhrála Fakulta architektury jako reprezentant Českého vysokého učení technického v Praze jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na programový projekt Hlavního města Prahy „Inovace metodiky a metodologie zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek, vztah strategie rozvoje města a způsobu zpracování plánů se zvláštním zřetelem k formulování fenoménu obrazu města“. Jedná se o tříletý výzkum (únor 2013 – březen 2015) zadaný hlavním městem Prahou, ale týkající se problému kvalitního zadávání územních plánů velkých měst v soudobých podmínkách jejich rozvoje. Zásadní vizí výzkumu je vytvoření metodického postupu (metodiky) zadávání územních plánů vzešlé z širokého výzkumu aktuálních projevů a zásadních tendencí rozvoje českých měst v evropském kontextu. Smyslem výzkumu je ověření procesů a relevantních nástrojů územního plánování ve vztahu k zadávání územního plánu. Jde především o ověření z hlediska jejich smyslu a účelu, tedy – mimo jiné – z hlediska vhodnosti jejich stávajícího právního ukotvení. Všude tam, kde se budou výsledky výzkumu od platné legislativy průkazně odchylovat, to jest všude tam, kde pro dosažení smyslu a účelu plánování nebude právní forma zkoumaného nástroje vyhovovat, nebo bude dokonce na překážku, budou tyto odchylky podrobně popsány, dostatečně zdůvodněny a budou navrženy tomu odpovídající změny práva.

A. CÍL PROJEKTU

a) Hlavní cíl práce dle programu a zadávací dokumentace je:
- vypracování obecné metodiky kvalitního zadávání územních plánů, jejich věcných a formálních stránek a vymezení vztahu strategie rozvoje města a metody a metodologie zpracování plánu se zvláštním zřetelem ke specifikaci rozhodujících hodnot města.
b) Dílčí cíle práce dle programu a zadávací dokumentace jsou:
(a) nastavení podmínek a požadavků na digitální zpracování územně plánovací dokumentace odpovídající charakteru a podrobnosti příslušné územně plánovací úrovně, agregace dat a jejich transformace na využitelné informace;
(b) v rámci zadání územně plánovací dokumentace vytvoření předpokladů pro vznik ujasněné celistvé koncepce péče o civilizačně-kulturní a přírodně-krajinné hodnoty;
(c) návrh koncepce územních plánů jakožto nástrojů vyjadřujících přiměře-nými prostředky prostorovou strukturu města (jeho stav i návrh) jakožto urbánní formu vzešlou z procesu utváření (tj. využívání a uspořádání) území;
(d) výzkum míry regulace odpovídající charakteru území a zvolené plánovací úrovni, nástroje obrany před fragmentací území; výzkum posílení stability plánu, nepodléhajícího častým změnám bez účinné kontroly a koordinace;
(e) výzkum aspektů čitelnosti a srozumitelnosti plánu, sdělitelnosti plánu širší veřejnosti a tudíž jeho použitelnosti v rozhodovacích procesech samosprávných i při výkonu státní správy; nalezení vhodných forem součinnosti s laickou i odbornou veřejností a prezentace procesů a výsledků těchto procesů.
c) Další cíle práce dle programu a zadávací dokumentace jsou:
(i) vymezení fenoménů „obraz města“ a „strategie vývoje města“ jako zá-kladního interpretačního rámce pro utváření (uspořádání a využití) města v širším prostorovém kontextu
(ii) definování případů s potřebou dvojvrstvého územního plánu se současnou změnou měřítek a podrobností;
(iii) přechod od funkčního vymezení k vymezení (uspořádání) území města podle urbánního charakteru – lokality – a jejich vřazení do systému území stabilizovaných, transformačních a rozvojových.

B. VÝZKUM

SMYSL
Smyslem výzkumu je ověření procesů a relevantních nástrojů územního plánování ve vztahu k zadávání územního plánu. Jde především o ověření z hlediska jejich smyslu a účelu, tedy – mimo jiné – z hlediska vhodnosti jejich stávajícího právního ukotvení (de lege lata). Všude tam, kde se budou výsledky výzkumu od platné legislativy průkazně odchylovat, to jest všude tam, kde pro dosažení smyslu a účelu plánování nebude právní forma zkoumaného nástroje vyhovovat, nebo bude dokonce na překážku, budou tyto odchylky podrobně popsány, dostatečně zdůvodněny a budou navrženy tomu odpovídající změny práva.

CÍLE
Cíle rozvoje – jaké jsou hlavní cíle rozvoje města?
Cíle plánu – jaké jsou hlavní cíle územního plánu?
Cíle výzkumu – jaké jsou hlavní cíle výzkumu?

Základním tématem je vztah plánování, stavění a rozvoje města.
Jedná se o výzkum nástrojů plánování a jejich vztahu na jedné straně k zadávání územního plánu, na druhé straně k reálnému řízení a budování města a k cílům jeho rozvoje. Jinak řečeno, jde o výzkum vazeb mezi dynamikou rozvoje města a statičností územního plánu v době velkých a nepředpokládatelných sociálních akcelerací, vědeckých inovací či kulturních proměn. Otázkou je, jak dosáhnout stability plánu i města jako výsledku jejich adaptability.

ZÁKLADNÍ VÝZKUMNÉ OTÁZKY
1. Jak zadat a jak a co kontrolovat („místa rozhodnutí“, „cost-benefit“ apod.)?
2. Jaké jsou znaky kvalitního sídla?
3. Jaké jsou plánovací nástroje kvalitního rozvoje sídla?
4. Co je to kvalitní plán?
- jak vypadá zodpovězení otázek v zadání?
- jak vypadá komplexní informace?
- jak se ověřuje právní relevance (nárokovost, vymahatelnost apod.)?
5. Kde jsou omezení plánu (k čemu je a k čemu není tento nástroj)?

CELÉ ZNĚNÍ ZADÁNÍ PROJEKTU JE DOSTUPNÉ NA WIKI-SLOVNÍKU ZDE